Prezentarea proiectului

Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani.

DESPRE PROIECT

COD SMIS 2014+ 102258

Desfășurat sub egida Asociației Maximilian, proiectul ”Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-AmaraJirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani” este finanțat din Fondul European de Dezvoltare prin Programul Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric – Obiectiv specific – 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, în cadrul Apelului de proiecte 9/4/1 „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

CONTEXT

În actualul context legislativ național, pentru a putea exercita custodia sitului, este obligatorie elaborarea unui plan de management complet, funcțional și bazat pe date științifice.

În zonele arondate siturilor au fost identificate de către specialiști și menționate în formulare standard Natura 2000, 92 de specii de păsari care se regăsesc în cadrul Anexei la Directiva Habitate si OUG 57/2007. Aceste specii de păsari au facut obiectul proiectului “Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsari din România în baza articolului 12 din Directiva Păsari” – SMIS-CSNR 36586”, finanțat conform Ordinului Ministrului Mediului și Padurilor nr. 2901 din 16.12.2011, proiect care a contribuit la implementarea legislației europene pentru conservarea biodiversității.

Proiectul de față relaționeaza cu programul mai sus menționat, prin prisma scopului comun de a contribui la o mai bună conservare a biodiversității la nivelul UE.

UTILITATE

În vederea îndeplinirii obiectivului general sunt prevăzute activități care au drept scop rezolvarea problemelor semnalate la nivelul ariilor naturale protejate menționate și asigurarea unui management adecvat în vederea menținerii/ îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor de desemnare a sitului ca sit Natura 2000.

În același timp, proiectul își propune și creșterea nivelului de conștientizare și informare a populației cu privire la importanța resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice, care să asigure pe termen lung atât bunăstarea comunității umane, cât și a biodiversității.

Totodată, dacă prin planul de management vor fi stabilite măsuri restrictive, cei afectați vor putea depune proiecte pentru a obține finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020: Măsura 10 “Agro – mediu și climă”, Măsura 11 “Agricultură ecologică”, Măsura 13 “Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din comunitățile locale de pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate – localitățile Galbenu, Grădiștea, Jirlău, Vișani din județul Brăila, Balta Albă, Boldu din județul Buzău. Locuitorii comunelor, reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactice, elevi, reprezentanți ai firmelor/ agenților economici cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului, asociații ale agricultorilor, fermierilor, proprietarilor de terenuri, ONG-uri locale etc.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Protejarea și conservarea biodiversității în ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al sitului (metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra habitatelor naturale și a speciilor existente în sit).

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

7.770.072,22 lei

DURATA DE IMPLEMENTARE

48 de luni

ACTIVITĂȚILE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

1.1. Analiza socio-economicăîn vederea fundamentării Planului de Management pentru ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani;

1.2. Elaborarea studiului privind mediul biotic și abiotic din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani;

1.3. Elaborarea studiului de inventariere și cartare a speciilor sălbatice de interes comunitar și a habitatelor de interes comunitar, în vederea determinării stării de conservare a acestora și a măsurilor pentru menținerea / îmbunătățirea stării de conservare a acestora;

1.4. Elaborarea studiului de evaluare a activităților cu potențial antropic asupra ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani;

1.5. Evaluarea stării de conservare și stabilirea măsurilor de management / conservare cu scopul menținerii / îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani;

1.6. Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a habitatelor și speciilor de importanțăcomunitară/ naționalădin ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani, inclusiv a metodologiilor și planurilor privind paza arealelor în care se aflăspecii și habitate de interes comunitar afectate de activități antropice;

1.7. Elaborarea unei baze de date GIS.ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani;

3.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia;

3.2. Activitățide creșterea niveluluide conștientizarea grupurilor țintă vizate conform Planuluide comunicare: comunitățile locale, instituții ale statului/ factori de decizie, publicul larg, alte institutii interesate;

6.1. Instruirea reprezentanților aparținând Custodelui (Asociația Maximilian), referitor la cunoștințele necesare pentru implementarea Planului de management al ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani.

Abonează-te la newsletter pentru noutăți